Thursday, January 04, 2007

ملاقا ت با یک دانشجوی یهودی وانتخابات امریکا

با یک دانشجویی یهودی صحبت میکرد م طبق معمول میدانید که از کجا باید شروع کنیم؟؟!!احمدی نژادو اخرین حرفهای او !اگر چه اشنایی به افکار اسراییل ها برای یک ایرانی که اشنایی به این گروه ندارد فرصت مغتنمی است که باید انرا درنظر گرفت تا بدانیم که نظر انها چیست ؟ او توضیح میداد پاسخ به احمدی نژاد دارای چند جهت است گروهی فقط به هجو احمدی نژاد میپردازند .عده ای به حرفهای او به عنوان موقعیتی برای مطرح شدن اسراییل می اندیشند و گروهی به او بعنوان دشمن اصلی خود می نگرنند حرفها خصوصی تر شد و حرف از همه جا شد از او خواستم نظرش را بگویید تا بدانم او چه می اندیشد بنظرم اسراییلی ها هم مثل ایرانیها مذهب در خیلی از مسایل انها دخالت دارد.
تا حدودی از از اوضاع دنیا ناراحت بود. با انتخاب یک نماینده مسلمان از مینه سوتا به این موضوع فکر میکرد که دیگر مسلمانان امریکا را گرفتند!!چون همانطور که میدانید دو ایالت میشیگان وکالیفرنیا در انتخابات ریاست جمهوری نقش محوری بازی میکنند (میدانید که در امریکا مردم رییس جمهور را انتخاب نمی کنند بلکه گروهی دیگر که گروه نخبه هستند اورا انتخاب میکنند!)واگر به یاد داشته باشید ال گور تقریبا با تقلب بوش کنار رفت .و دیگر کمک امریکا را مطمین نمیدانست بخصوص از کارتر میگفت که او خودش رابرای رای مسلمانان فروخت و یک ضد یهودی شده؟

به نظرم به اوضاع دنیا خیلی بدبین شده بودکه به او حق میدم.
اشاره جالبی در خلال گفتگو کرد به کتاب زکریا که در بین یهودیان محترم است که در بخش ۱۳ و۱۴به این اشاره شده است که در اینده تمامی دنیا همه ضد اسراییل میشوندو اسراییل رانابود میکنندالبته قبلش جیزز(مسیح)!!با انها(تمام دنیا) جنگ خواهد و به کمک اسراییها میاید که البته فایده ندارد!.
به نظر من باید ما بیشتر ازاین مذهب بدانیم وارتباط بیشتری داشته باشیم شاید راهی برای خاتمه دادن به این همه مجادلات پیدا کنیم و
براش ارزوی موفقیت در درسش کردم!!!!!!و

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

1 Comments:

At 5:26 am, Anonymous Anonymous said...

برای من پیش امده که با یک یهودی حرف بزنم ولی طرز فکرشون خیلی محدود هست.

 

Post a Comment

<< Home