Tuesday, December 12, 2006

جادوگری که میلیونها دانشجو را فریب داد+مردی که در سیرک بازی میکند

دیروز اتفاقاتی که افتاد در دانشگاه هنگام بازدید ریس جمهور که برای من ایجاد سوال کرد.
از کی دانشجوی منتقد وبیدار مدافع دولت قبلی شده است ایا فراموش کردیم که بر سر ما چه اورد زندانها مملو از ما شد هزاران نفر اواره شدنند هم اکنون هم دانشجویان بسیاری در زندانها است میدانم که حافظ ها پاک شده است ولی یادمان نرفته ان مرد ریش رنگی همه ما را به دم تیغ داد وخود عقب نشست وقدمی برای این نسل برنداشت انوقت یکی میاید علم او را برمیدارد !!!و
چه کسی با باتوم مورد حمله قرار گرفت تیر خورد شکنجه شد از درس محروم شد بیکار شد اواره شدوحالا چه کسانی برای انها کاری انجام دادنند مبادا فریب بخوریم و بار دیگر از سوراخی گزیده شویم
یک نیست به حرف این ریس جمهور گوش کندکه گفت ۶۰نفر وقت گرفتند ودر دیدار گفتند که امریکا به شما حمله میکند اگر شما این کار وان کار رانکنید ببینید که چگونه سر این سیاست مداران هم در توبره و هم در آخور است و انوقت دانشجویان رابه مسلخ گاه میفرستند.
دانشجویی بیدار باید بداند که نباید بازیچه شود بابا عبرت بگیرید ببینید بر سر ما چه گذشت و راه اینده را برای خود هموار کنید الان بنگرید به شورای تحکیم سابق وان نام ها کجا شدنندمن میخواهم برای اولین بار یک موضوعی رافاش کنم که چگونه به یک اعضای شورای مرکزی در زندان برای گرفتن اعتراف تجاوز کردنند.که من برای حرمت او اسمش را نمیاورم
ان جادوگر چه کرد برای دانشجویان انان را به امان موجهای سهمگین داد و خود هر روز به گوشه از دنیا میرود تا دکترا بگیرد و از ان تز احمقانهاش حرف بزند و کسانی در گوشه به ساده لوحی او بخنندند مردی که در سیرک بازی میکند

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

0 Comments:

Post a Comment

<< Home