Friday, December 22, 2006

معنی رایحه خوش خدمت در زبان المانی وانگلیسی!!اس .اس یا همان گشتاپو

این شعار انتخاباتی ((رایحه خوش خدمت ))ذهن مرا مشغول خودکرد زیرا باز هم با تونی که صحبت میکردم میگفت این شعار انتخاباتی در بسیاری از حکومتهای دیکتاتور ی الان در دنیا وجود دارد به بطور خاص اشاره کرد به حکومت تایوان که یک دیکتاتور است(در تایوان الان یک حزب دولتی به همین نام وجود دارد) مصر وبرمه و...پس تازگی ندارد.بسیاری ادعای خدمت دارند ولی در کردار شاهد چیز دیگری هستیم.
معنی دیگر این کلمات به زنی است که پیشهاد سرویس میدهد!!!البته واضح ومبرهن است که چه سرویسی!!
در ترجمه این کلمات به انگلیسی به قسمت Sweet Scent of Service اگر به حروف کلمات اول ان توجه کنید که مخفف اول کلمات پلیس مخفی المان نازی ((اس.اس)) است که به المانی میشود که معنی ان که وظیفه انها حمله به تجمعات جمعی بوده یا کسانی که مخالف جنگ و نژادکشی بودنندالان دوستی تماس گرفت و گفت که ریس این تشکل بذر پاش در یکی از این حرفهای که درزمانی که دانشجو بود گفته بود:هر جا هتاکی است (منظور تجمعات دانشجوی)ما هم هستیم!!!.و
storm troopers...........schutl staffel
در هر صورت اگر کسی المانی است ممنون میشوم که در مورد این کلمه برام توضیح بدهد.
اگر چه من اعتقاد دارم این کلمات شایدتصادفی انتخاب شده باشند ولی باز هم باید نازک بین بود.بیشتر برای نشان دادن این مسله است که ذهن ناخوداگاه انسان بعضی وقتها چیکار که نمی کند!!

اگر اهل سیاست و اجتماع هستید تبادل لینک کنید: Balatarin

2 Comments:

At 5:13 am, Anonymous Anonymous said...

SS is the abrv. for Staat-Sicherheit, that means country security.

germanestan,
www.germanestan.persianblog.com

 
At 9:10 am, Anonymous Anonymous said...

دليل انتخاب رايحه خوش قسمتي از صحبت آيت الله خامنه‌اي بود كه گفته با آمدن دولت جديد رايحه خوش خدمت پيچيده.
(با اين مضمون)

 

Post a Comment

<< Home